מרכז הירידים        ☆       גני  התערוכה תל אביב        ☆      14 בינואר 2014

 

לכבוד
 
 
הנדון: קובץ מבקרי היריד הוועדים
 
אנו מתכבדים להודיעכם כי סיימנו את הכנת קובץ מבקרי יריד הוועדים בישראל, שנערך על ידינו בגני התערוכה תל אביב, בתאריך 14/01/2014, בו נטלתם חלק.
 
אנו מקווים כי היריד סייע לקדם לכם את פעולות השיווק עם וועדי העובדים ומקומות העבודה, ומשוכנעים כי קובץ המבקרים שנספק לכם בהמשך ייתן דחיפה נוספת וחשובה להצלחתכם. 
 
 
בד בבד, ברצוננו לשוב ולציין כי קובץ נתונים זה, המכיל את רשימת הנרשמים והמבקרים ביריד, הוא רכושה הבלעדי של חברת ICX - המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ, וכי חברת ICX- מעניקה לכם מתוקף היותכם מציגים ביריד הנ"ל, זכות שימוש אישי בקובץ ובנתונים הנכללים בו.
 
 
על מנת לאפשר לנו לשלוח לכם את הקובץ מייד עם סיום עיבודו, הנכם מתבקשים לשלוח אלנו בפקס חוזר, את ההתחייבות שלהלן כשהיא חתומה בחתימתכם ובצירוף חותמת החברה.
 
אנו מודים לכם על שתוף הפעולה ומאחלים המשך עסקאות מוצלח
 
בברכה, סיגל בן צבי, מנהלת היריד
 
 
-----------------------------פקססו 03-6949500 ------------------------------------
 
לכבוד   ICX - המרכז הבינלאומי לתערוכות ולכנסים בע"מ                                                      
מארגני יריד הוועדים בישראל, רח' הנחושת 10תל אביב
טל, 03-6949555, פקס: 03-6949500
1. להלן כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הקובץ: (באותיות גדולות וברורות)__________________
2. הננו מתחייבים שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף לגורם אחר זולתנו.
3. ידוע לנו כי זכות השימוש שהענקתם לנו לשימוש בקובץ זה נבע מהשתתפותנו ביריד הוועדים.
4. ידוע לנו כי על מנת להגן על זכויות היוצרים שלכם שתלתם בקובץ באופן שישלח אילנו מכוון וסמוי, נתונים לצורך ביקורת השימוש שנעשה בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה משפטית להפרת התחייבויותינו כלפיכם ולפגיעה בזכויות היוצרים שלכם.
5. החותם מאשר ומתחייב בזאת להיות אחראי באופן אישי למילוי התחייבויותינו הנ"ל.
                                                                                                                                                          __________________________________
שם המתחייב, חתימה וחותמת הפירמה
 
 הפקה, יזום וביצוע:   המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 10 תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il