טופס קבלת רשימת המבקרים בתערוכת הספקים - יולי 2015
 
לקבלת הקובץ יש למלא את הפרטים שלהלן. תודה

 
תנאי קבלה ושימוש בקובץ המבקרים
המשתמש מתחייב בזאת כלפי חברת  ICX בע"מ מפיקת תערוכת הספקים שנערכה במסגרת הוועידה לניהול ארגוני ובעלת זכויות היוצרים, המציג מתחייב שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף גורם אחר זולתו.

למשתמש ידוע לו כי זכות השימוש בקובץ המבקרים הוענקה לו לשימוש עסקי מתוקף השתתפותו בתערוכת הספקים – יולי 2015.

המציג מודע לכך כי עלות הקובץ למי שלא הציג בתערוכת הספקים הינו 4,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
המציג מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו כי על מנת להגן על זכויות היוצרים של ICX מפיקי היריד הוכנסו לקובץ נתונים סמויים לצורך ביקורת על השימוש שנעשה על ידי המשתמשים בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויות המשתמש כלפי כלפי חברת  ICX בע"מ ולפגיעה בזכויות היוצרים שלה.
 
המשתמש מאשר ומתחייב להיות אחראי באופן אישי למילוי התחייבויותיו הנ"ל.


בשל אבטחת מידע - הגישה לקבצים תינעל תוך 10 ימים.
נשמח לראותכם ביריד הוועדים הבא - יולי 2015