תערוכת ספקים לפיתוח רווחת עובדים - 4/7/2018
 
קובץ נרשמי תערוכת הספקים
 
תנאי השימוש 
  1. אני מתחייב בזאת שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף לגורם אחר.
  2. ידוע לנו כי זכות השימוש בקובץ זה נבע מהשתתפותי בתערוכה הנ"ל.
  3. ידוע לי כי על מנת להגן על זכויות היוצרים שלכם שתלתם בקובץ באופן מכוון וסמוי, נתונים לצורך ביקורת השימוש בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויותי כלפיכם ולפגיעה בזכויות היוצרים שלכם, וכי במקרה של הפרת התחייבותי זו אשלם לכם פיצוי מוסכם של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
  4. ידוע לי כי קובץ המבקרים מכיל את רשימת כל הנרשמים מראש לביקור ביריד, וכי חלקם עשויים שלא להגיע בסופו של יום לביקר ביריד.
  5. ידוע לי כי הרשימה אינה כוללת את כל המבקרים אלא רק את הנרשמים מראש באתר החברה.
  6. אני מאשר ומתחייב בזאת להיות אחראי באופן אישי למילוי ההתחייבויות הנ"ל.