מרכז הירידים  ☆  גני התערוכה תל אביב      21/01/2016
 
טופס קבלת רשימת המבקרים בתערוכת הספקים 
 
 
תנאי קבלה ושימוש בקובץ המבקרים
 
המשתמש מתחייב בזאת כלפי חברת  ICX בע"מ מפיקת תערוכת הספקים לפיתוח רווחת עובדים בישראל ובעלת זכויות היוצרים, שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף גורם אחר זולתו.

למשתמש ידוע לו כי זכות השימוש בקובץ המבקרים הוענקה לו לשימוש עסקי מתוקף השתתפותו בתערוכת הספקים – ינואר 2016.

המשתמש מודע לכך כי עלות הקובץ למי שלא הציג בתערוכה הנ"ל היא 4,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו כי על מנת להגן על זכויות היוצרים של ICX מפיקי היריד, הוכנסו לקובץ נתונים סמויים לצורך ביקורת על השימוש שנעשה על ידי המשתמשים בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויות המשתמש כלפי חברת  ICX בע"מ ולפגיעה בזכויות היוצרים שלה.
 
המשתמש מאשר ומתחייב להיות אחראי באופן אישי למילוי התחייבויותיו הנ"ל.

בשל אבטחת מידע - הגישה לקבצים תינעל תוך 10 ימים.

 
  הבטיחו את מקומכם בתערוכת הספקים - יולי  2016